Нормативні документи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИНавчальна програма
«Європейський клуб»

4 роки навчання


Київ, 2012


Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти
Науково-методичної ради з питань освіти
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № 4                 від 07.11.2012, лист ІІТЗО від  27.11.2012 № 14.1/12-Г-36)

Автор:
Арутюнян Олена Сергіївна, методист вищої категорії, керівник гуртка Кіровоградського обласного центр дитячої та юнацької творчості.
Рецензенти:
Онаць О. М. – президент Асоціації керівників шкіл України, кандидат педагогічних наук.
Міцай Ю. В. – завідувач  науково-методичної лабораторії виховної роботи і формування культури здоров’я Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. Сухомлинського.

Арутюнян О. С. Навчальна програма «Європейський клуб». 4 роки навчання / О. С. Арутюнян. – К., 2012. – 16 с.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
          
З відродженням Української держави почався новий період в історії українського народу. Здобувши незалежність, Україна отримала можливість безпосереднього спілкування з іншими державами, стала суб’єктом міжнародного життя, включилася в глобальні процеси. Це є найкращим способом реалізації національних інтересів побудови економічно розвинутої демократичної держави, зміцнення її позиції у світі.
Європейський вибір України зумовлено її геополітичним положенням та спільною історією формування і розвитку європейської культури. Однією з основ державної політики України на шляху до  Європейського Союзу та формування нової політики Європейського Союзу щодо України є саме інформування населення про історію Євросоюзу, економічне співробітництво з державами – членами Європейського Союзу, стандарти життя в європейських країнах, правовий та соціальний захист населення. Важливими умовами демократичного суспільства є громадянська освіченість, компетентність, виховання поваги до прав людини, толерантності, вміння знаходити компроміс, виховання європейських цінностей. Необхідно, щоб громадяни знали свої права та обов'язки, дотримувались закону, мислили критично і незалежно.
Сучасні навчальні заклади мають сприяти розвитку демократичної культури, формуванню необхідних для проживання у європейському співтоваристві компетентностей, політико-правових і соціально-економічних знань. Пріоритети загальноєвропейської освіти полягають у наданні молодому поколінню теоретичних знань про розвиток європейських країн та практичних умінь: адаптуватись до життя і навчання в різних країнах Європи, бути мобільними, соціально активними, здатними до комунікації і захисту своїх прав. Формування в учнівської молоді європейських цінностей можливе за умови залучення їх до активної практичної діяльності роботи євроклубу.
         Мета програми: розширення знань про Європу та євроінтеграційні процеси, виховання всебічно розвиненої, культурної, толерантної особистості, патріота України.
Основні завдання:
-       вивчення історії, культури, традицій та звичаїв Європейського союзу;
-       поширення інформації про перспективи інтеграційних процесів у Європі;
-       встановлення зв’язків з молоддю країн Європи через програми молодіжних обмінів, листування, виконання спільних проектів;
-       організація заходів з метою поширення інформації про Європейський Союз, європейські організації, європейську спільноту;
-       формування комунікативних навичок,  навичок самостійного навчання, збирання та критичного аналізу необхідної інформації;
-       підвищення рівня володіння інформаційно-комп’ютерними технологіями;
-       мотивація до вивчення іноземних мов.
Навчальна програма передбачає 4 роки навчання дітей у групах основного та вищого рівня, розрахована на учнів 8-11 класів. Заняття проводяться 2 рази на тиждень по 2 години. Програма побудована на модульній основі та може використовуватись у гуртках позашкільних навчальних закладів і як факультативний курс для учнів 8-11 класів у загальноосвітніх навчальних закладах. У програмі враховано вікові та психологічні особливості дітей, передбачено інтерактивні підходи у викладені матеріалу, залучення учнів до творчої співпраці.
Програма інтегрує знання гуртківців із різних предметів. Усі заняття пов’язані з опануванням знань про історію, культуру та мистецтво, суспільство та людину. Навчальний процес наповнюється загальнолюдським ціннісним і патріотичним змістом, які є вкрай важливими в наш час державотворення, становлення і визначення пріоритетів нації, її участі в глобальних та інтеграційних процесах.
На заняттях рекомендується застосовувати методи «Ажурна пилка», «Снігова куля», «Лінійна побудова», «Акваріум», «Порушення прав казкових героїв», «Критерійний покер», «Діамантове ранжування», «Капелюхи де Боно», «Дебати», «Мозковий штурм», дидактичні вправи «Європейська субота», «SWOT», «7 муз», «Павутинка дискусії», мультимедійні презентації, перегляд відеофільмів, роботу у малих групах (аналіз ситуацій) та командну роботу, різноманітні вікторини, метод «7 розумів» (презентація одного із способів мислення), метод проектної діяльності та його компоненти.
Для розширення світогляду вихованців проводяться екскурсії до музеїв, виставок, представництв Євросоюзу та Ради Європи, посольств та консульств країн світу, Центрів європейської інформації, зустрічі                               з представниками міжнародних та українських молодіжних, дитячих і громадських організацій.
У програмі передбачено індивідуальну роботу з вихованцями згідно з Положенням про порядок організації індивідуальної та групової роботи                     в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 р. № 651.
Навчальна програма «Європейський клуб» побудована на основі Курсу «Європейські студії» (автори: Л. І. Паращенко, Ю. С. Комаров),  «Концепції змісту освіти для європейського виміру України» (розробники: С. Кобернік, І. Тараненко, О. Овчарук, Н. Кузьмина, Ф. Степанов, Л. Паращенко).
Керівник гуртка, враховуючи рівень підготовки, вік та інтереси вихованців, стан матеріально-технічної бази закладу, в установленому порядку може вносити зміни до розподілу навчального часу на вивчення окремих тем програми.

Основний рівень
(перший-другий рік навчання)
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ТЕМА
Кількість годин
всього
теорія
практика
самостійна  робота
1.       
Вступ
4
2
2
-
2.       
Модуль І. Європейські та світові  цивілізації.
16
4
8
4
3.       
Модуль ІІ. Склад європейського континенту. Європейські країни.
26
4
12
10
4.       
Модуль ІІІ. Європейський Союз. Інституції ЄС.
26
6
10
10
5.       
Модуль ІV. Соціально-культурний розвиток Європи.
32
10
12
10
6.       
Модуль V. Глобальні проблеми людства. Європейські шляхи розв'язання проблем.
16
8
4
4
7.       
Модуль VІ. Шляхи інтеграції України в Європу.
16
8
4
4
8.       
Модуль VІІ. Підсумкові заняття.
8
-
8
-

Разом:
144
42
60
42

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Вступне заняття (4 год.)
Цілі, завдання та зміст роботи гуртка. Правила техніки безпеки. Знайомство та інтеграція групи.
Практична робота:
Складання правил роботи у групі. Анкетування. Інтерактивні вправи «Бінго», «Перше знайомство», «Мої очікування», «Інтерв’ю».

Модуль І.  Європейські та світові  цивілізації (16 год.)
Поняття про цивілізації. Типи цивілізації. «Захід і Схід». Головні риси Європейської цивілізації. Знайомство з Європейським Союзом.
Практична робота:
Інтерактивні вправи «Ажурна пилка», «Снігова куля», лекції із презентаціями.
Самостійна робота:
Вправи на формування поняття цивілізації. Вправи на розвиток пам’яті та уваги. Створення презентації «Цивілізації світу».

Модуль ІІ. Склад європейського континенту. Європейські країни                 (26 год.)
Поняття про склад європейського континенту. Географічне положення Європи. Поняття про європейські країни. Історичний шлях розвитку європейських країн. Населення Європи. Місце України в європейській історії. Спільні та відмінні риси української та європейської історії.
Практична робота:
Інтерактивні вправи «7 муз», мультимедійні презентації, дидактичні вправи «Європейська субота», «Павутинка дискусії», перегляд  відеофільмів. Індивідуальна та командна робота.
Самостійна робота:
Створення презентацій «Європейські країни». Підбір вправ на поглиблене вивчення зазначеної теми.

Модуль ІІІ. Європейський Союз. Інституції ЄС (26 год.)
Останні зміни на карті Європи. Європейський Союз. Поняття про інституції Європейського Союзу. Нормативно-правова база Європейського Союзу. Основні вимоги для вступу до Євросоюзу. Лісабонський договір.
Практична робота:
Зустріч з представниками Євросоюзу в Україні. Інтерактивні вправи «Ажурна пилка», «Порушення прав казкових героїв», робота у малих групах (аналіз ситуацій) та командна робота.
Самостійна робота:
Вивчення розташування країн Європи на мапі. Виконання простих вправ на знання карти Європи. Створення презентацій «Європейський Союз», «Інституції ЄС».

Модуль ІV. Соціально-культурний розвиток Європи (32 год.)
Полікультурне суспільство. Європейські цінності. Шляхи формування та розвитку європейської культури. Мовна палітра сучасної Європи. Міжкультурний діалог. Європейська культурна самобутність. Охорона культурної спадщини народів світу. Права національних меншин                             в європейських державах. Релігія в житті сучасного європейця. Основні релігії країн Європи. Розвиток толерантності в країнах Європи. Українці - співтворці європейської культури. Європейський культурний вплив на Україну. Внесок України в культурну спадщину Європи. Спільні проблеми і здобутки європейських держав в галузі культури.
Практична робота:
Інтерактивні вправи «7 розумів» (презентація одного із способів мислення), мультимедійні презентації, перегляд відеофільмів, різноманітні вікторини. Індивідуальна та командна робота.
Самостійна робота:
Створення презентацій «Європейська культура», «Релігія в житті європейців», «Україна – європейська країна».

Модуль V. Глобальні проблеми людства. Європейські шляхи розв'язання проблем (16 год.)
Проблеми війни та миру та їх прояв в історії Європи. Наслідки війн у світі. Основні заходи європейських країн щодо збереження миру на планеті. Глобалізація та її основні складові. Позитивні та негативні наслідки глобалізації. Прояв глобальних проблем людства в Україні. Демографічна проблема та причини її загострення. Екологічні проблеми та їхні наслідки. Проблеми, що хвилюють людство. Небезпечні хвороби в Європі. Вірус імунодефіциту людини / Синдром набутого імунодефіциту.
Практична робота:
Інтерактивні вправи «Дебати», «Мозковий штурм», аналіз історичних подій. Індивідуальна та командна робота.
Самостійна робота:
Створення презентацій «Глобальні проблеми людства», «Значення глобалізації світу».

Модуль VІ. Шляхи інтеграції України в Європу (16 год.)
Інтеграційні процеси в сучасній Європі. Інтерактивне спілкування: молодь на шляху інтеграції України в Європу. Розвиток та перспективи міжнародного молодіжного співробітництва. Проектна діяльність в роботі євроклубів. Розробка проектів роботи євроклубу. Розробка заходів спільної діяльності євроклубів. Співпраця роботи євроклубів. Мережа євроклубів України. Інтерактивні методи діяльності в роботі євроклубу. Індивідуальна та командна робота.
Практична робота:
Відвідання тематичних виставок. Зустрічі з представниками молодіжних громадських організацій. Інтерактивні вправи, «метод проектів».
Самостійна робота:
Робота в командах над проектами. Робота над презентаціями.

Модуль VІІ. Підсумкові заняття (8 год.)
Участь у проведенні заходів євроклубу, звіт про діяльность. Презентація портфоліо. Презентація індивідуальних проектів вихованців. Участь у житті громади; місцевих, обласних, Всеукраїнських конкурсах та семінарах на європейську тематику.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці повинні знати:
-       основні відомості про цивілізації, головні риси Європейської цивілізації;
-       відомості про склад європейського континенту, населення та розвиток країн Європи;
-       відомості про Європейський Союз, інституції Європейського Союзу;
-       соціально - культурний розвиток Європи;
-       основні положення та вплив глобалізації на Україну та країни Європи.
Вихованці повинні вміти:
-       розуміти вплив європейській історії на розвиток України;
-       розуміти значення країн Європи на розвиток сучасного світу;
-       аналізувати діяльність європейських інституцій.
Вихованці повинні мати навички:
-       практичної діяльності в групі;
-       роботи з першоджерелами;
-       презентації своєї роботи перед аудиторією.

Вищий рівень
(третій - четвертий рік навчання)
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ТЕМА
Кількість годин
всього
теорія
практика
самостійна робота
1.       
Вступ
2
2
-
-
2.       
Модуль І. Інтеграція як тенденція сучасного світу.
16
4
8
4
3.       
Модуль ІІ. Міжнародні організації  та співпраця з ними.
26
4
10
12
4.       
Модуль ІІІ. Державний устрій європейських країн. Європейська конвенція про захист прав людини. Права дитини.
24
4
12
8
5.       
Модуль ІV. Система загальноєвропейської безпеки у сучасному світі.
16
8
4
4
6.       
Модуль V. Економічний розвиток європейських країн.
16
8
4
4
7.       
Модуль VІ. Європейський вимір освіти. Проектна діяльність в роботі євроклубу.
36
6
16
14
8.       
Модуль VІІ. Підсумкові заняття.
8
-
8
-

Разом:
144
36
62
46


ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Вступне заняття (2 год.)
Цілі, завдання та зміст роботи гуртка. Правила техніки безпеки. Знайомство та інтеграція групи. Складання правил роботи у групі. Анкетування. Інтерактивні вправи «Правила», «Дерево очікувань».

Модуль І. Інтеграція як тенденція сучасного світу (16 год.)
Поняття про співробітництво, інтеграцію. Міжнародне співробітництво у сучасному світі. Основні етапи та сучасні тенденції європейської інтеграції. Міжнародна діяльність України з інституціями Європейського Союзу. Національні інтереси України, основні напрямки зовнішньої політики України. Основні пріоритети політики співробітництва України.
Практична робота:
Веб-конференції з євро клубами України та зарубіжжя. Інтерактивні вправи «Дерево знань», «Ажурна пилка», лекції із презентаціями.
Самостійна робота:
Створення презентації «Інтеграція сучасного світу», «Моє бачення розвитку України в світі». Підбір вправ на поглиблене вивчення зазначеної теми.

Модуль ІІ. Міжнародні організації та співпраця з ними (26 год.)
         Світові та європейські організації. Підвищення ролі міжнародних організацій  в сучасному світі. Місце і роль світових організацій у вирішенні міжнародних проблем. Роль міжнародних урядових та неурядових організацій у забезпеченні співпраці між державами. Особливості міжнародного співробітництва в сучасних умовах. Розвиток та перспективи міжнародного співробітництва України.
Практична робота:
Зустрічі з представниками посольств, консульств, міжнародних організацій різних країн світу. Інтерактивні вправи «Капелюхи де Боно», мультимедійні презентації, дидактичні вправи, «Павутинка дискусії», перегляд  відеофільмів. Індивідуальна та командна робота.
Самостійна робота:
Створення презентацій «Значення міжнародних організацій на розвиток сучасного світу». Підбір вправ на поглиблене вивчення зазначеної теми.

Модуль ІІІ. Державний устрій європейських країн. Європейська конвенція про захист прав людини. Права дитини (24 год.)
Форми правління та державного устрою сучасних європейських держав. Роль права у світовому та європейському суспільстві. Поняття про права і свободи людини, обмеження прав людини, «правова держава». Європейська конвенція про захист прав людини. Права дитини. Захист прав людини в Європі та світі.
Практична робота:
Інтерактивні вправи «Ажурна пилка», «Акваріум»,«Лінійна побудова», робота у малих групах (аналіз ситуацій) та командна робота.
Самостійна робота:
Виконання вправ на знання прав дитини. Створення презентацій «Я маю право», «Я хочу жити у правовій державі».

Модуль ІV. Система загальноєвропейської безпеки у сучасному світі (16 год.)
Європейський Союз: зовнішня політика і політика безпеки. Політика безпеки країн Євросоюзу, її основні складові. Мета та основні завдання діяльності Організації Об’єднаних Націй, Організації Безпеки і Співробітництва Європи, Північноатлантичного Альянсу, Організації Договору про Колективну безпеку. Хартія про особливе партнерство між Україною та Північноатлантичним Альянсом. Цивільний контроль над сектором безпеки. Україна в системі європейської безпеки. Реформування збройних сил України. Участь українських миротворців у миротворчих операціях і оцінка їх діяльності. Програма «Партнерство заради миру».
Практична робота:
Інтерактивні вправи «Критерійний покер», «Засідання Ради Європи», «Засідання Організації Об’єднаних Націй», мультимедійні презентації, перегляд відеофільмів, вікторини. Індивідуальна та командна робота.
Самостійна робота:
Створення презентацій «Діяльність Організації Об’єднаних Націй», «Значення програми «Партнерство заради миру» для України». Створення презентацій по темам виступів.

Модуль V. Економічний розвиток європейських країн (16 год.)
Вплив глобалізації на національну економіку країн. Європейський економічний простір. Передумови економічної та валютної інтеграції Європейського союзу. Національна валюта країн Європейського союзу. Історичні та економічні передумови введення євро, поняття «Єврозона». Світова Організація Торгівлі. Загальна економічна ситуація в Україні.
Практична робота:
Інтерактивні вправи «Ажурна пилка», «Діамантове ранжування», мультимедійні презентації, дискусії в групах. Індивідуальна та командна робота.
Самостійна робота:
Створення презентацій «Вплив світової кризи на розвиток економічної ситуації європейських країн».

Модуль VІ. Європейський вимір освіти. Проектна діяльність в роботі євроклубу (36 год.)
Європейський вимір навчання. Міжкультурна освіта. Освітня стратегія Ради Європи. Освіта впродовж життя. Європейські освітні мережі та програми. Болонський процес. Європейські освітні програми в Україні. Можливості навчання в Україні та за її межами. Проектна діяльність. Екологічні, соціальні, інформаційні проекти. Волонтерська діяльність. Програма наставництва.
Практична робота:
Відвідання освітніх виставок. Зустрічі з представниками зарубіжних та українських навчальних закладів. Інтерактивні вправи  «Дебати», «Мозковий штурм», аналіз подій в світі та Україні. Індивідуальна та командна робота.
Самостійна робота:
Створення презентацій «Можливості навчання в країнах Європи», «Програми для молоді Сполучених Штатів Америки». Створення презентацій щодо проектної діяльності у екологічному, соціальному, інформаційному напрямках.

Модуль VІІ. Підсумкові заняття (8 год.)
Участь та організація заходів євроклубу, мультимедійний звіт про діяльність та участь у житті громади. Презентація проектів вихованців. Участь в обласних, Всеукраїнських, Міжнародних семінарах, конференціях, тренінгах, виставках та конкурсах на європейську тематику.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці повинні знати:
-       головні особливості, тенденції та пріоритети міжнародного співробітництва;
-       основні положення Конвенції з прав людини, про дотримання прав дитини;
-       види та роль міжнародних організацій, можливості співпраці з ними.
Вихованці повинні вміти:
-       аналізувати інформацію щодо Європейських освітніх програм;
-       визначати здобутки і розуміти спільні проблеми європейських держав в галузі освіти, культури, науки, економіки та політичного життя;
-       усвідомлювати місце України у забезпеченні безпеки на європейському континенті;
-       виступати перед аудиторією, володіти правилами дискусії.
Вихованці повинні мати навички:
-       особистої та групової відповідальності, роботи в групі та самостійної роботи з реалізації  завдань у проектній діяльності;
-       логічного мислення, аналізу, вибору і презентації інформації;
-       визначення власної позиції щодо подальшого особистого розвитку як громадянина України та Європи.

БІБЛІОГРАФІЯ

Перелік рекомендованої літератури для педагогів

1. Арутюнян О. Україна в процесі євроінтеграції : методичні рекомендації для керівників євроклубів та євростудій загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів Кіровоградської області, педагогам - організаторам для  позакласної роботи з європейської тематики /  Олена Арутюнян. – Кіровоград, 2011. – 100 с.
2. Гарань О. Україна в Європі: питання і відповіді/ Олесь Гарань. – К. Стилос, 2010. – 72 с.
3. Гом’єн Д. Короткий путівник європейською конвенцією з прав людини/ Донна Гом’єн. – Київ: Фенікс, 2006. – 191 с.
4. Димек Р.  Європейський клуб у школі. Навіщо? Як? Чому?: підручник для вчителів та учнів/ Рафал Димек. – варшава, 2006. – 110 с.
5. Європейські студії: навчальний посібник для учнів / [Бицюра Ю., Васильєва О.,  Комаров Ю., Реута О., Сиротенко А., Степанов Ф., Топчій Л.]. – К.: Оранта,2004. – 145 с.
6. Євроатлантична інтеграція: досвід Польщі і України: Освітній пакет/ [Кокошинський О., Онаць О., Купєцькі Р. та ін.]. – Київ, 2007. -  238 с.
7. Європейська та євроатлантична інтеграція України через освіту/ [Арутюнян О., Бачинська Є., Безверха Ю. та ін.]; під редакцією Калініної Л., Онаць О. – К.: Інститут АПН України, 2008. – 306 с.
8. Європейська та євроатлантична інтеграція України через освіту: збірник навчальних планів і програм спецкурсів для підвищення кваліфікації вчителів і методистів/ Бурлаєнко Т., Онаць О. – Київ, 2008. – 40 с.
9. Конституційні акти Європейського Союзу/ [упоряд. Г.Друзенко та ін.]. – К.:Видавництво «Юстініан», 2005. – 512 с.
10. Лобурець  Ю. Методичний посібник для євроклубів/  Ю.Лобурець, В.Брущенко, Б.Бабаджанян. – К.: Салютіс, 2010.  – 47с.
11. Паращенко Л. Методичні рекомендації з позакласної роботи «Як організувати шкільний Євроклуб»/ Людмила Паращенко. – Київ, 2004 – 12 с.
12.    Програми допомоги Європейського Союзу та співпраця України з ЄС – К.: ТОВ МЕКС, 2009. – 36 с.
13. Рада Європи: 800 мільйонів європейців/[переклад та редакція Зайцев Ю.]. – К.: Фенікс, 2008. – 125 с.
14. Рекомендації для учителів інтегрованого курсу «Європейські студії»/ [Бицюра Ю., Васильєва О., Комаров Ю. та ін.]. – К.: Оранта, 2004. – 86 с.
15. Словник – довідник Європейського Союзу/[ред.: Ю. Марченко]. – К.: К.І.С., 2001. – 152с.
16. Словник термінології Європейського Союзу/ [авт.- уклад . Єрмоленко В.]. – К.: К.І.С., 2007. – 223 с.
17.    Україна в Європі: Освітній пакет/[ Баранкевич З., Бобінська Є., Гзік В. та ін.] – Варшава, 2006. – 200 с.
18. Україна на шляху до Європейського Союзу/[ Хофмолк Я., Смик К., Амброзяк А. та ін.]. – Варшава, 2006. – 189 с.
19. Факти та зв’язки/  проф. доктор Екарт Д. Штратеншульте. – Берлін: Європейська Академія, 2008. – 12с.
20.  Фонтейн П. Європа у 12 уроках/  Паскаль Фонтейн. – К. ТОВ FGL Energy, 2008, – 56 c.
21. Штратеншульте  Екарт  Д. Європейський Союз – просто і зрозуміло. /  проф. доктор Екарт Д. Штратеншульте. – Берлін: Європейська Академія, 2008. – 21с.
22. Як працює Європейський Союз: Довідник інституцій ЄС/ Переклад з англійської. – К.: ТОВ Компанія ЛІК, 2006. – 52 с.


Перелік рекомендованої літератури для учнів

1. «Активна молодь. Перевірені рецепти». – К.: ТОВ «Компанія ВАІТЕ», 2011, 31 стор.
2. «Відкрий для себе Європу!». – К.: ООО «Фастпринт», 2012, 44 стор.
3. «Європа у 12 уроках». – К.: «Фенікс», 2011, 63 стор.
4. «Європа – гра. Європа у великому та малому, в історіях та мріях». – К.: ООО «Фастпринт», 2012, 49 стор.
5. «Європейська Україна». – К.: ЗАТ «Еліт – прес», 2008, 40 стор.
6. «Європейський Союз – Україна». – К.: Представництво Європейського Союзу в Україні, 2012, 19 стор.
7. «Європейський Союз – Україна. Співробітництво у сфері вищої освіти». – К.: Представництво Європейського Союзу в Україні, 2010, 20 стор.
8. «ЄС у кишені». – К.: Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні, 2011,74 стор.
9. «Замок добрих чарівників Європи». – К.: ТОВ «МЕКС», 2008, 24 стор.
10. «Ключові факти та цифри про Європу та європейців». – К.: ТОВ «МЕКС», 2008, 80 стор.

11. «Нові підходи до історичної освіти в умовах багатокультурного середовища.» Навчальний модуль. – К.: «Нова Доба»,2012

12. «Рада Європи: 800 мільйонів європейців». – К.: «Фенікс», 2008, 125 стор.

13. "Разом на одній землі. Історія України багатокультурна." Посібник для учнів. – К.: «Нова Доба»,2012, 318 стор.

14. «Сталий розвиток суспільства: 25 запитань і відповідей». – К.: ТОВ «Поліграф-експрес», 2001, 26 стор.
15. «Україна в світі. Цікава статистика». – К.: Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні, 2011,44 стор.
Немає коментарів:

Дописати коментар